Bästa sommarpresenten finns hos SAK!

SAK_Tilpo_tro hopp kärlek_nr 3/100

Inför sommarens alla avslutningar i skola, förskola, för kurser och aktiviteter, vill vi gärna tipsa om att ge bort ett medlemskap i present. En chans för alla jubilarer, studenter och välförtjänta lärare, förskolepedagoger och ledare att utveckla, eller upptäcka, sitt eget konstintresse och samtidigt stödja svensk samtidskonst.

Mottagaren får ett fint presentkort, konstboken ”Marie-Louise Ekmans två liv” av Klas Gustafson, 2017 års konstbok som kommer efter sommaren, möjlighet att delta i höstens programpunkter och chans att vinna ett av de 120 konstverken i årets lotteri i november.

Priset är 450:- (250:- för dem som är 18-25 år), ungefär som tre luncher på sta’n, som man ändå inte har tid med i maj och juni! Kontakta oss på info@konstforeningen.se eller följ länken nedan, så ordnar vi med bok och presentkort!

KÖP DITT GÅVOMEDLEMSKAP HÄR

Bilden visar Tilpo ”Tro, Hopp och Kärlek”, 2017, ett av 100 unika verk i 2017 års 100-pris som lottas ut i konstlotteriet i november.

SAK Edition 2 – 2017: Begynnelser av Malin Gabriella Nordin

RELEASE AV SAK EDITION NR 2 2017

BEGYNNELSER av MALIN GABRIELLA NORDIN

Onsdag 17 maj klockan 12.00 

Teknik: Collage på papper, inramad, vit passepartout och valnötsram.

Mått: Bildernas innermått varierar. Yttermått med passepartout, glas och ram i valnöt: höjd 39 x bredd ca 30 cm.

Pris: 4 900 kr.

Upplaga: 25 unika exemplar. SLUTSÅLD

Ange om det är några särskilda nummer du är intresserad av. Anges inga nummer, eller om de önskade numren inte är tillgängliga, tilldelas du nästa nummer i ordning.

* Med anledning av att verken säljs ramade, kan de tyvärr inte skickas. *

Medlemstidningen med en längre intervju med konstnären kommer i början av maj. Klicka på bilden för större version!

Läs om Malin Gabriella Nordin på hennes hemsida, där du även kan se alla 25 verk i serien: www.malingabriella.com

  sak-edition-2_2017-begynnelser-3-malin-gabriella-nordinSAK_#2-2017_allaverk.jpg

 

SAK:s årsmöte tisdag 23 maj 2017

Medlemmar i SAK hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte tisdagen den 23 maj kl 18.00.

(I medlemstidningen står det felaktigt onsdag 23 maj men det är alltså tisdag 23 maj som är rätt dag)

Projektrummet, Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen

Vi bjuder på förfriskningar!

Osa senast 19 maj till osa@konstforeningen.se

 

 Dagordning årsmöte 2017

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av mötessekreterare och justerare
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Frågan om årsmötets behöriga utlysning
 6. Verksamhetsberättelse för 2016
 7. Bokslut för 2016
 8. Revisorernas berättelse för samma år
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
 11. Val av:
 12. a)     ledamöter i styrelsen (valberedningens förslag)
 13. b)     suppleanter i styrelsen (valberedningens förslag)
 14. c)     revisorer
 15. d)     suppleant för revisorerna
 16. e)     ledamöter till valberedning
 1. Fastställande av årsavgiftens storlek
 2. Övriga frågor
 3. Mötets avslutande

Rättelse: korrekt bankgironummer för inbetalning av medlemsavgift 2017

Nyligen (14 mars) skickades en påminnelse ut med post till de som inte förnyat sitt medlemskap för 2017. Dessvärre har en talong med det tidigare plusgirot använts. SAK bytte till Bankgiro hösten 2016 från det tidigare Plusgirot som alltså är avstängt. Den som försöker betala till det utsända plusgirokontonumret 84 24 03-8 får svaret att plusgirot är avstängt.

 

Förnyelse av medlemskapet ska istället betalas in till

Sveriges Allmänna Konstförenings Bankgiro: 829-4068

Vänligen skriv ditt namn och din adress i meddelandefältet.

 

SAK beklagar det besvär som detta misstag med fel talong medför. Vi har skickat ut ett mejl till dem vi har e-post till för att nå ut med rättelsen.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kansliet på info@konstforeningen.se eller på 08-10 46 77.

Under veckan 21-26 mars befinner vi oss på konstmässan Market Art Fair och har svårt att svara i telefon men kan läsa mejl oftare. Vi försöker återkomma snarast!

Debattartikel i Svenska Dagbladet om ny lagändring

Apropå den nya lagändringen som medför att SAK inte kan kan låta unga under 18 år vara medlemmar i SAK har SAK:s intendent Jennie Fahlström och ordförande Björn Springfelt skrivit en debattartikel om vad denna nya lagändring får för konsekvenser.

Artikeln publicerades på webben den 31/1 2017 och i papperstidning den 1 februari 2017.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet 1/2 2017 Menar staten att konst är osunt?

Scrolla längre ned på denna sida för att läsa om lagändringen som meddelades SAK den 17 jan 2017.

 

Jennie Fahlström följer upp debattartikeln i dagens Kulturnytt i Sveriges Radios P1 kl 15:45.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6621118

Ändring i Lotterilagen påverkar unga under 18 i SAK fr o m 1 jan 2017

Nyhet!

Barn under 18 år får inte längre delta i ett tillståndspliktigt lotteri fr o m 2017.

Den 17 januari 2017 fick SAK besked från Lotteriinspektionen om att en ny ändring i Lotterilagen trätt i kraft fr o m 1 januari. Det påverkar Sveriges Allmänna Konstförening som anordnas med tillstånd enligt 16 § lotterilagen. Lagändringarna i 35 § lotterilagen innebär att det införts en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri. Därför kan SAK from 1 jan 2017 inte låta unga under 18 delta som medlemmar då det i medlemskapet ingår en lott till konstlotteriets dragning.

SAK behöver få kontakt med målsman eller gåvogivare till de unga medlemmar som hittills förnyat sitt medlemskap eller fått i gåva för 2017 för att på bästa sätt efter dessa nya förutsättningar lösa situationen.

Kontakta SAK:s kansli:

Anna Hesselbom info@konstforeningen.se eller 08-10 46 77

 

Läs mer om lotterilagens lagändring på riksdagens hemsida här.

För 185 år sedan den 14 januari 1832

1832 – det första året

14 januari 1832 bildades Konstföreningen i Stockholm, det som skulle komma att bli Sveriges Allmänna Konstförening. Detta gjordes enligt framför allt tysk förebild, där man startat ett stort antal konstföreningar för att skapa kontakt mellan konstnärer och publik och även i en demokratisk tanke låta en vidare krets ta del av konst och med lite tur vinna ett verk i dess lotteri.  Konstföreningen i Stockholm ville gjuta nytt liv i huvudstadens konstliv, där konstinstitutionerna var få och konsten inget allmängods. Dessutom hade missnöjet med Konstkademien, landets ledande konstinstitution, pyrt länge. Arkitekten Axel Nyström, en av påivrarna för Konstföreningens bildande, hade några år tidigare planer på att starta en konstnärsklubb som skulle rikta sig mot akademien, men nu var avsikten att grunda en förening som kompletterade konstlivet genom att upplysa och engagera en intresserad allmänhet. Man ville även arbeta i förhoppningen om att ett nationalmuseum skulle inrättas.

img_7708

En grupp om 25 konstvänner; konstnärer, amatörer, konstsamlare och professorer från Konstakademien sammanträdde 14 januari 1832, valde en styrelse och fastslog stadgar för föreningen som skulle verka för att sprida ”den bildande Konsten” till en större krets och skapa en konstpublik. Detta ämnade man göra genom till exempel sammanträden för konstälskande och bildade personer, utställningar och inköp av verk till det årliga konstlotteriet. Axel Gabriel Bielke öppnade sammankomsten och valdes även till föreningens förste ordförande. Mikael Gabriel Anckarsvärd valdes till skattmästare och Axel Nyström till sekreterare. Man beslöt att föreningens styrelse skulle väljas bland dess ledamöter, uppgå till fem personer, varav minst två konstnärer. Inköpsnämnden skulle bestå av styrelsen, samt fyra utsedda ledamöter, varav minst tre konstnärer.

sak_arsberattelse-1833-efter-fo%cc%88rsta-fo%cc%88rstaaret

Föreningen fick Kronprins Oscars beskydd, som ordnade med en lokal i Arvfurstens palats för dess sammanträden, samt lät teckna sig för 10 lotter årligen. Även Drottning Desideria och Kronprinsessan Josefina visade intresse för att delta i föreningen och köpte sex respektive fyra lotter.

Såsom ”idkare eller vän av de bildande konsterna” kunde man anmäla sitt intresse till föreningen och bli invald som ledamot, som medlemmarna då kallades. Antalet ledamöter ökade i rask takt och i februari 1833 räknade man 395 ledamöter, vilka alla listades med namn och titel i en matrikel som åtföljde årsberättelsen. Bland ledamöterna finns många med adelsklingande namn och befattningar såsom kammarherre och landshövding, men även Grosshandlare, Conditor och PremierActeur.

Intresset från den kvinnliga publiken tog föreningen på sängen och när man vid sin första sammankomst antog 170 ledamöter följde en dam oplanerat med i mängden, nämligen grevinnan Ulla de Geer, född Sprengtporten. I stadgarna fanns ingen föreskrift om att kvinnor inte skulle få bli ledamöter och man beslutade därför att välja in en handfull damer.

Årsavgiften för medlemskap i Konstföreningen i Stockholm låg på 10 riksdaler banco (se faktaruta). Överskottet av föreningens inkomster skulle företrädesvis användas till inköp av ”levande inhemska konstidkares arbeten” som skulle utlottas årligen och även exponeras i konstföreningens lokaler i minst en och en halv månad. Vid första lotteriet som ägde rum 25 och 26 februari 1833 lottades 70 inköpta konstverk ut, bland 408 lotter. Bland inköpta konstverk återfanns bland andra ”Vue af Stirling Castle i Skottland” och flertalet andra motiv från Skottland av C.S. Graffman ett antal akvareller av P.E. Limnell, ”Interieur af Kongl Konst-Academiens Antiksal av Berger” och ”Utsigt af Tullgarn” av J.F. Julin och ”H.K.H. Kornprinsens byst” av J.N. Byström för att nämna några.  Inköpen gjordes dels på föreningens sammanträden och dels på Konstakademiens utställningar och särskilt för de yngre konstnärerna och akademieleverna var inköpen från föreningen av stort värde.

Allmänna sammanträden hölls två lördagar i månaden, då ledamöter kunde visa upp sina konstverk eller delar av sina konstsamlingar. Samtliga verk som exponerats vid sammankomsterna listades i en bilaga till årsberättelsen och innefattade verk ur Kronprinsens och många andra ledamöters samlingar, samt verk som lämnats in för inköp. Konstakademien höll vid den här tiden en utställning vartannat år. För många konstnärer, särskilt de yngre, var detta en av få chanser att exponera sina verk och därmed innebar Konstföreningens sammanträden en välkommen möjlighet att synas och hitta en konstintresserad publik.

En del i föreningens bildningstanke och verkande för ett allmännare intresse för den bildande konsten var att ordna en årlig utställning av konst i svensk ägo. Man nämner särskilt i utställningskatalogen avsaknaden av ett för allmänheten tillgängligt nationalmuseum och framhåller sin önskan att genom utställningar i möjligaste mån råda bot på denna brist. Den första utställningen visade 144 konstverk av äldre italienska, franska, nederländska och tyska mästares hand, bland annat verk av Leonardo da Vinci, Dürer, Frans Hals och Poussin ur flera enskilda personers samlingar. Utställningen visades i föreningens lokaler 26 april – 30 juni samma år. Den möttes enligt årsberättelsen av publikens välvilja och inkomsten uppgick till 1,458 riksdaler, 12 skilling banco.

I sin första årsberättelse gläds man åt ”den ljusa tafla af Föreningens egen verksamhet, och den oförutsedda framgång, hvaråt densamma under det förflutna året haft at fägna sig.” Så här 185 år, många tiotusentals utlottade konstverk och många utställningar senare, är grundstenarna fortfarande desamma; att som ideell förening finansierad av medlemsavgifterna, stödja i Sverige verksamma konstnärer och ge medlemmarna möjlighet att utveckla och upptäcka ett konstintresse./Anna Hesselbom

 Källor

”Årsberättelse afgifven vid Konstföreningens allmänna årssammankomst den 30 Mars 1833”

Georg Nordensvan; ”Sveriges allmänna konstförening 1832-1932”, utgiven 1932

Bo Lindwall; ”Då och Nu, Svensk konstliv under 150 år”, utgiven 1982

 

 Prisindex

10 riksdaler banco kunde år 1832 köpa lika mycket varor och tjänster som

1 307 SEK år 2017 mätt med konsumentprisindex.

Källa:

Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.

http://www.historia.se/Jamforelsepris.htmMarie-Louise Ekman presenterar sitt verk ”Fågelbarn och penslar”, förstapris i SAK:s konstlotteri 2015.

Marie-Louise Ekman presenterar sin målning Fågelbarn och penslar som var förstapris i SAK 2015. Filmen är inspelad av en medlem på SAK:s vernissage av utställningen på Konstakademien, Stockholm i november 2015.

Den 2:a januari 2017 sändes i SVT:s K Special dokumentären ”Marie-Louise Ekmans utflykter”. Där visas en liten del av Marie-Louise Ekmans och Jennie Fahlströms samtal om verket som här ovan återges i en något längre version för den nyfikne att ta del av. SVT:s K Special finns att se på SVT Play t o m juni 2017.